O BROEN

Polityka Firmy

BROEN jest wiodącym międzynarodowym producentem zaworów i rozwiązań dla sieci ciepłowniczych i chłodniczych, instalacji budowlanych, rynku gazowego oraz zastosowań morskich i energetycznych.

Zadowolenie klientów jest dla BROEN niezwykle istotne, a nasz dalszy sukces zależy w szczególności od tego, jak nasi obecni i przyszli klienci postrzegają dostarczane przez nas produkty i usługi. BROEN stworzył i wdrożył zintegrowany system zarządzania QHSE, oparty na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 45001 i ISO 14001.

System zarządzania oparty jest na zasadach zawartych w polityce firmy BROEN:

  • Firma BROEN dąży do osiągnięcia doskonałości w zakresie technologii zaworów, a wysoka jakość naszych produktów jest osiągana dzięki wspólnym, interdyscyplinarnym wysiłkom w całym łańcuchu dostaw. Mamy podejście proaktywne, koncentrujące się na zapobieganiu odchyłkom i wadom, a nie na usuwaniu ich skutków. Poprzez przedsiębiorcze podejście, nowe produkty i technologie są stale rozwijane i wdrażane do produkcji w celu zwiększenia naszej konkurencyjności i niezawodności. Wspólnie z naszymi partnerami dzielimy się doświadczeniami i wyciągamy z nich wnioski, a także stale koncentrujemy się na efektywności pod względem kosztów w całym łańcuchu dostaw.

 

  • W BROEN dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i czujemy się zobowiązani do nieustannego polepszania środowiska pracy z silnym naciskiem na aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążymy do stworzenia bezwypadkowego, bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, kładąc duży nacisk na działania zapobiegawcze. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów i stosować się do tych samych zasad. Wszyscy nasi pracownicy są zaangażowani w prace związane z bezpieczeństwem i są zachęcani do brania odpowiedzialności za poprawę warunków pracy i zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.

 

  • Firma BROEN identyfikuje się z 17 głównymi celami zrównoważonego rozwoju. W ramach naszych wysiłków na rzecz zmniejszenia wpływu firmy na środowisko, zdecydowaliśmy się skupić na czterech podcelach, aby zmaksymalizować nasz wpływ: 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Przystępna cenowo i czysta energia, 8. Godna praca i wzrost gospodarczy, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.  Zrównoważony rozwój jest integralną częścią wszystkich naszych działań, a we wszystkich naszych zakładach koncentrujemy się na zmniejszaniu ilości odpadów, zanieczyszczeń i zużycia energii tam, gdzie to możliwe, Nowe produkty są opracowywane z podejściem uwzględniającym cykl życia, zapewniając, że ogólny wpływ naszych produktów na środowisko jest stale zmniejszany. Od naszych dostawców oczekuje się efektywnego wykorzystania surowców i energii, koncentrując się na gospodarce odpadami i minimalizowaniu ich wpływu na środowisko.BROEN prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i rzetelny, a wszyscy partnerzy są traktowani z szacunkiem. We wszystkich sprawach współpracujemy i otwarcie komunikujemy się z odpowiednimi władzami. Nasz zintegrowany system zarządzania jest stale utrzymywany i ulepszany w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i wszelkimi innymi wymaganiami uzgodnionymi z klientami oraz innymi zainteresowanymi stronami, np. Dyrektywą 2014/68/EU (PED) i API 6D.

Zarząd BROEN dba o to, aby nasi pracownicy znali politykę firmy, a poprzez szkolenia i informacje motywujemy ich do jej przestrzegania. Polityka ta jest regularnie weryfikowana i aktualizowana przez zarząd pod kątem jej aktualności i zasadności.


Assens, 01-01-2024

Peter Ebdrup
Dyrektor generalny