O BROEN

Polityka Firmy

BROEN jest wiodącym międzynarodowym producentem zaworów i rozwiązań dla sieci ciepłowniczych i chłodniczych, instalacji budowlanych, rynku gazowego oraz zastosowań morskich i energetycznych.

Zadowolenie klientów jest dla BROEN niezwykle istotne, a nasz dalszy sukces zależy w szczególności od tego, jak nasi obecni i przyszli klienci postrzegają dostarczane przez nas produkty i usługi. BROEN stworzył i wdrożył zintegrowany system zarządzania QHSE, oparty na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 45001 i ISO 14001.

System zarządzania oparty jest na zasadach zawartych w polityce firmy BROEN:

  • Firma BROEN dąży do osiągnięcia doskonałości w zakresie technologii zaworów, a wysoka jakość naszych produktów jest osiągana dzięki wspólnym, interdyscyplinarnym wysiłkom w całym łańcuchu dostaw. Mamy podejście proaktywne, koncentrujące się na zapobieganiu odchyłkom i wadom, a nie na usuwaniu ich skutków. Poprzez przedsiębiorcze podejście, nowe produkty i technologie są stale rozwijane i wdrażane do produkcji w celu zwiększenia naszej konkurencyjności i niezawodności. Wspólnie z naszymi partnerami dzielimy się doświadczeniami i wyciągamy z nich wnioski, a także stale koncentrujemy się na efektywności pod względem kosztów w całym łańcuchu dostaw.
  • W BROEN dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i czujemy się zobowiązani do nieustannego polepszania środowiska pracy z silnym naciskiem na aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążymy do stworzenia bezwypadkowego, bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, kładąc duży nacisk na działania zapobiegawcze. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów i stosować się do tych samych zasad. Wszyscy nasi pracownicy są zaangażowani w prace związane z bezpieczeństwem i są zachęcani do brania odpowiedzialności za poprawę warunków pracy i zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.
  • BROEN to firma świadoma ekologicznie, która dostarcza produkty zapewniające optymalne wykorzystanie zasobów i oszczędność energii. Jako część Grupy Aalberts dążymy do przestrzegania inicjatyw Aalberts w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z 17 celami mającymi na celu zmienić nasz Świat (UN 17 SDG's). Zrównoważony rozwój jest hasłem przewodnim wszystkich naszych działań, a we wszystkich naszych zakładach koncentrujemy się na zapobieganiu powstawania odpadów i zanieczyszczeń jako część naszego codziennego życia. Nowe produkty są opracowywane z uwzględnieniem cyklu życia, co zapewnia ciągłe zmniejszanie ogólnego wpływu naszych produktów na środowisko. Od naszych dostawców oczekujemy efektywnego wykorzystania surowców i energii, z naciskiem na zarządzanie odpadami i minimalizowanie ich wpływu na środowisko.BROEN prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i rzetelny, a wszyscy partnerzy są traktowani z szacunkiem. We wszystkich sprawach współpracujemy i otwarcie komunikujemy się z odpowiednimi władzami. Nasz zintegrowany system zarządzania jest stale utrzymywany i ulepszany w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i wszelkimi innymi wymaganiami uzgodnionymi z klientami oraz innymi zainteresowanymi stronami, np. Dyrektywą 2014/68/EU (PED) i API 6D.

Zarząd BROEN dba o to, aby nasi pracownicy znali politykę firmy, a poprzez szkolenia i informacje motywujemy ich do jej przestrzegania. Polityka ta jest regularnie weryfikowana i aktualizowana przez zarząd pod kątem jej aktualności i zasadności.


Assens, 01-02-2021

Mogens Garde Laursen
Dyrektor generalny