RODO

Klauzula informacyjna monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest BROEN POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200) ul. Pieszycka 10, KRS: 0000109354.

 2. Może się Pani/Pan się z nami skontaktować:
  1. Listownie lub osobiście: BROEN POLAND ul. Pieszycka 10, 58-200 Dzierżoniowie;
  2. Poprzez e-mail: marketing@broen.pl
  3. Telefonicznie: +48 74 832 54 00;

 3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.

 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób fizycznych oraz zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie BROEN POLAND, w tym na parkingu, co stanowi uzasadniony interes Administratora.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 6. Wchodząc na teren objęty monitoringiem dobrowolnie podajesz swoje dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na ochronę bezpieczeństwa osób i mienia na terenie BROEN POLAND.

 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych osobowych, w zakresie w jakim nie narusza to obowiązków Administratora wskazanych w przepisach prawa ani nie ogranicza obowiązków stron określonych w zawartej umowie cywilnoprawnej.

 8. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych BROEN POLAND sp. z o.o., adres e-mail: : ochronadanych@broen.pl

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych o ochronie danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 11. Pani/Pana dana osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.