RODO

Klauzula informacyjna do celów rekrutacyjnych

Informacja o Administratorze danych i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora  

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BROEN POLAND sp. z o.o. ul. Pieszycka 10, 58-200 Dzierżoniów
  2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 KP podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
  3. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda  na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.    
  4. Broen Poland sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych w toku przyszłych rekrutacji. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres 1 roku. 
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 
  7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, poprawiania, a także do przenoszenia danych. 
  8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  9. W sprawach związanych z ochroną danych mogą kontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Broen Poland sp. z o.o. -  adres e-mail: ochronadanych@broen.pl. 
  10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
  11. Państwa dana osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
  12. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,  a także tym, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 
  13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.