Bæredygtighed - Green Thinking by BROEN

Zrównoważony rozwój

Dlaczego?
Od podnoszącego się poziomu mórz po wyczerpywanie się zasobów naturalnych – wszędzie, gdzie spojrzymy, pojawiają się wyzwania środowiskowe.

 

Green Thinking by BROEN
BROEN to nie tylko firma, to droga, którą przemierzamy razem z naszymi klientami, dostawcami, pracownikami i właścicielami z firmy Aalberts.
Wiemy, że liczy się każdy drobiazg, że każde działanie robi różnicę i że zmiana zaczyna się od nas.

 

 4 cele ONZ wyznaczają kierunek działań

Wybraliśmy cztery cele zrównoważonego rozwoju, ponieważ to właśnie w odniesieniu do nich możemy dokonać największych zmian. Jesteśmy czołowym producentem zaworów, napędów i kompleksowych rozwiązań sterujących, a nasze produkty odgrywają kluczową rolę w wielu systemach na całym świecie, w tym w instalacjach domowych, procesach przemysłowych, sektorze energetycznym, morskim i portowym.

Jako dostawca dla powyższych branż bierzemy na siebie część odpowiedzialności za uczynienie ich tak zrównoważonymi, jak to tylko możliwe, i najszybciej jak się da. Oprócz opracowywania bardziej energooszczędnych rozwiązań, które działają dłużej i wymagają mniej konserwacji, dokumentujemy również wpływ naszych produktów na klimat, na przykład poprzez ocenę cyklu życia i deklaracje środowiskowe produktów. W ten sposób pomagamy sprostać wymaganiom klimatycznym wobec przemysłu obecnie i w przyszłości.

6. Czysta woda i urządzenia sanitarne
Zapewnienie zrównoważonego zarządzania wodą i urządzeniami sanitarnymi oraz zapewnienie wszystkim dostępu do nich.
– Produkty BROEN FULL FLOW wykonane ze stali nierdzewnej wychodzą ponad wymagania prawne obowiązujące w wielu krajach.
– Zawory kulowe BROEN FULL FLOW są wykonane „bez zagłębień”, dzięki czemu zawór jest stale przepłukiwany, co zapobiega stagnacji wody w zaworze, a tym samym rozwojowi bakterii.

7. Przystępna cenowo i czysta energia
Zapewnienie wszystkim dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii.
– BROEN współpracuje z kilkoma grupami biznesowymi, takimi jak Duńskie Stowarzyszenie Ciepłownicze i State of Green.
– Produkty BROEN sprawiają, że budynki są bardziej energooszczędne.
– BROEN FULL FLOW to zawór o konstrukcji przepływu zoptymalizowanej pod kątem zużycia energii, zapewniającej bardzo niskie opory przepływu wewnętrznego.

8. Godna praca i wzrost gospodarczy
Promowanie trwałego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego zapobiegającego wyłączeniu społecznemu i sprzyjającego pełnemu, produktywnemu zatrudnieniu oraz godnej pracy dla wszystkich.
– BROEN wspiera rozwój osobisty w bezpiecznym i zdrowym środowisku pracy.
– BROEN traktuje pracowników elastycznie, z zaufaniem i szacunkiem.
– BROEN wspiera plany edukacyjne na wszystkich poziomach organizacyjnych.
– BROEN akceptuje różnorodność wśród naszych pracowników, ponieważ zapewnia to najlepszy wkład w naszą działalność.
– Dostawcy BROEN muszą spełniać wymogi określone w naszym kodeksie postępowania dotyczące dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.
– BROEN chce projektować nowe, innowacyjne produkty, które są mniej zasobochłonne zarówno pod względem produkcji, jak i eksploatacji.

12. Odpowiedzialny wzrost konsumpcji i produkcji
Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji.
– BROEN kładzie szczególny nacisk na unikanie odpadów materiałowych, w związku z czym wszystkie metale są poddawane recyklingowi. W przyszłości chcemy również ograniczyć zużycie plastiku i opakowań.
– Kiedy firma BROEN opracowuje nowe produkty, optymalizujemy je pod kątem np. profilu środowiskowego materiału, zużycia energii i możliwości recyklingu produktu.
– Firma BROEN przestrzega zasad inicjatywy ONZ Global Compact w zakresie praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania korupcji itp. Dotyczy to również naszych dostawców.
– Firma BROEN podlega „Kodeksowi postępowania” naszego właściciela Aalberts N.V., który również wymaga odpowiedzialnego i zrównoważonego postępowania w biznesie.


Co robimy?

Czysta woda
Pracujemy nad zmniejszeniem zużycia wody pitnej w produkcji.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Chronimy prawa pracownicze i nieustannie pracujemy nad promowaniem bezpiecznego środowiska pracy.

Zielona energia
Kupujemy energię z gwarancją pochodzenia z duńskich turbin wiatrowych, aby pokryć 100% naszego zużycia energii w Assens.

Recykling
Pracujemy nad projektowaniem produktów, które można poddać recyklingowi po zakończeniu ich eksploatacji.

Mniej odpadów i opakowań
Staramy się unikać marnotrawstwa materiałów i skupiamy się na ograniczaniu i eliminowaniu plastiku i opakowań.

Innowacyjność produktów
Gdy opracowujemy nowe produkty, skupiamy się na optymalizacji środowiskowego profilu materiału i zużycia energii.

 

Śledź nas na LinkedIn, aby otrzymywać wiadomości i aktualizacje dotyczące inicjatyw

Czy wiesz, że…?
„Cele zrównoważonego rozwoju to 17 konkretnych celów, które zobowiązują wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ do położenia kresu ubóstwu i głodowi, zmniejszenia nierówności, zapewnienia wysokiej jakości edukacji i lepszego zdrowia dla wszystkich, godnych miejsc pracy i bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego”.


Pierwszy gracz w naszej branży

Naszym celem jest zmniejszenie wagi produktów o 25% i emisji CO2 o 5% – koncentrujemy się na tym, by:

  • stale poprawiać istotne parametry produktów,
  • zmniejszać wagę produktów,
  • zmniejszać liczbę komponentów i etapów procesu produkcyjnego,
  • zmniejszać zmienność produktów poprzez zastosowanie modułowości,
  • wybierać procesy o niskim zużyciu energii i niskiej ilości odpadów,
  • zmniejszać liczbę mieszanych typów materiałów i umożliwiać demontaż w przypadku stosowania mieszanych rodzajów materiałów.

ISO14001:
ISO 14001 to międzynarodowa norma, która stanowi podstawę zarządzania środowiskowego, mająca zastosowanie do każdej organizacji w dowolnej branży. Norma ustanawia kryteria tworzenia systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o charakter spółki, jej procesy i prowadzoną działalność wraz z podziałem obowiązków i kompetencji, a także codziennych zadań środowiskowych.


Redukcja emisji CO2 do 2026 r.

Kiedy pozwalamy sobie stwierdzić, że jesteśmy pionierami, mamy na myśli znacznie więcej niż opracowywanie produktów, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2. Firma BROEN już w 2018 r. podjęła pierwsze kroki w kierunku osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2 – ciężko pracujemy, aby osiągnąć cele wyznaczone na 2026 rok. Jedną nogą w połowie drogi do przyszłości – Aalberts jako właściciele BROEN Valve Technologies są gotowi wspierać podejmowane przez nas inicjatywy, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Zakres 1, 2 i 3 to sposób kategoryzacji różnych rodzajów emisji dwutlenku węgla, które firma wytwarza w ramach własnej działalności i w szerszym łańcuchu wartości.

Zakres 1 emisji: Ten zakres obejmuje emisje gazów cieplarnianych (GHG), które firma wytwarza bezpośrednio – na przykład podczas eksploatacji kotłów i pojazdów.

Zakres 2 emisji: Są to emisje, które firma wytwarza pośrednio –na przykład gdy energia elektryczna lub energia kupowana do ogrzewania i chłodzenia budynków jest wytwarzana na jej potrzeby.

Zakres 3 emisji: Tutaj sprawa robi się trudna. W tej kategorii znajdują się wszystkie emisje niezwiązane z samą firmą, ale takie, za które organizacja jest odpowiedzialna pośrednio, w górę i w dół swojego łańcucha wartości. Na przykład z zakupów produktów od swoich dostawców oraz z produktów, gdy korzystają z nich klienci. Pod względem emisji zakres 3 jest prawie zawsze największy.

W jaki sposób?

Mapa drogowa do zerowej emisji dwutlenku węgla netto

w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto BROEN dokonał pełnej analizy śladu węglowego firmy i wybrał 5 głównych obszarów o największym wpływie na emisję CO2. 

Zakres 1 i 2
1. Optymalizacja zużycia energii
2. Elektryfikacja samochodów służbowych
3. Zielone kontrakty / panele słoneczne
4. Produkty: mniej energochłonne procesy
5. Przeniesienie produkcji z Polski do Danii

Zakres 3
1. Produkty: mniej materiałów + zrównoważone materiały
2. Dostawa: materiały z recyklingu zamiast pierwotnych
3. Program dojazdów pracowników do pracy
4. Redukcja odpadów (mniej obróbki skrawaniem)
5. Certyfikacja DGNB nowego budynku

 


Zrównoważona budowa w Assens

 

Naszym celem jest uzyskanie złotego certyfikatu DGBN.
Oznacza to, że w procesie budowy wzięliśmy pod uwagę aspekty środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, techniczne, procesowe i obszarowe, w wyniku czego powstało sześć obszarów zainteresowania:

Panele fotowoltaiczne: Rozmieszczono 240 modułów – ok. 468 m2. Zakładana produkcja ok. 93 000 kWh/rok. Oszczędność ok. 13 ton CO2.
Ładowarki do samochodów elektrycznych: Zainstalowano 12 INTELIGENTNYCH ładowarek. Po wycofaniu z użytku 100% firmowych samochodów spalinowych w ciągu kolejnych 3 lat, oczekujemy oszczędności na poziomie ok. 45 000 litrów paliwa rocznie – co stanowi równowartość ok. 110 ton CO2.

Ciepło nadmiarowe ze sprężarek: Obecnie wykorzystujemy niewielką część tego ciepła do ogrzewania pomieszczeń w magazynie w Budynku 1. W dłuższej perspektywie po pełnym uruchomieniu zakładu produkcyjnego, planujemy zidentyfikowanie rozwiązań, które pozwolą nam wykorzystać ciepło nadmiarowe do podgrzewania wody myjącej.

Koncentracja na optymalizacji środowiska roboczego:
Co kwartał, zespół ds. środowiska roboczego odbywa spotkania w zakładach produkcyjnych w Assens, Polsce i w USA, gdzie omawiamy możliwości i nowe inicjatywy oraz wymieniamy się doświadczeniami. Opracowywane są plany działania w zakresie oceny zagrożeń dla danego miejsca pracy (Raporty oceny ryzyka - APV), i podejmujemy działania dotyczące występujących zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz wypadków.

Czym jest DGNB?

DGNB to w skrócie Niemiecka Rada ds. Zrównoważonego Budownictwa, niezależne stowarzyszenie non-profit, które zostało założone w 2007 roku i rozwinęło się w największą w Europie sieć na rzecz zrównoważonego budownictwa i uznawanej na całym świecie certyfikacji DGNB.


Wymagania dotyczące dokumentacji

 

 

Ocena cyklu życia całego budynku
Ocena cyklu życia budynku określa ilościowo wpływ na środowisko działań i procesów niezbędnych do budowy i eksploatacji budynku przez cały okres jego użytkowania (zazwyczaj 50 lat).

Ocena cyklu życia produktu (LCA)
Ocena cyklu życia produktu określa ilościowo środowiskowy wpływ działań i procesów niezbędnych do wytworzenia produktu. LCA jest dokumentem wewnętrznym firmy, nie powinien być wykorzystywany na zewnątrz.

Deklaracja środowiskowa produktu (Environmental Product Declaration, EPD)
Deklaracja EPD określa ilościowo wpływ na środowisko w całym cyklu życia pojedynczego produktu na podstawie jego LCA. W przejrzysty sposób przedstawia obiektywne, porównywalne i zweryfikowane przez stronę trzecią dane dotyczące wpływu produktu na środowisko z perspektywy cyklu życia – w odniesieniu do budowy i konstrukcji. EPD jest przeznaczona do użytku zewnętrznego na rynku.


Co to jest LCA i EPD?

Opis LCA (produkt)
Ocena cyklu życia (LCA) to proces oceny wpływu produktu na środowisko w całym okresie jego życia, co zwiększa efektywność wykorzystania zasobów i zmniejsza zobowiązania. Może być wykorzystywana do badania wpływu, jaki ma na środowisko zarówno sam produkt, jak i funkcja, którą produkt ma pełnić. LCA jest powszechnie określana jako analiza „od kołyski aż po grób”.

Opis EPD
Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) dokumentuje właściwości środowiskowe produktu budowlanego i jest opracowywana zgodnie z uznanymi standardami europejskimi i międzynarodowymi. Innymi słowy jest to znormalizowana metoda dostarczania informacji o zużyciu energii i zasobów, a także o wpływie na środowisko wynikającym z produkcji, użytkowania i utylizacji produktów budowlanych. EPD to deklaracja porównywalna z informacjami żywieniowymi na odwrocie opakowania żywności – same informacje nie mówią nic o tym, czy żywność jest zdrowa, czy nie, ale przejrzystość pozwala użytkownikowi to ocenić.

Deklaracje EPD umożliwiają wybór materiałów o najwyższej wydajności w celu zmniejszenia całkowitej emisji dwutlenku węgla związanej z budynkiem i zapewnienia zgodności z przepisami lub uzyskania punktów certyfikacji zielonego budynku. EPD odzwierciedlają analizę LCA konkretnych materiałów produkowanych przez dostępnych producentów.

Opis LCA (budynek)
Ocena cyklu życia budynku zazwyczaj obejmuje ocenę całego jego cyklu życia. Oznacza to uwzględnienie w ocenie wszystkich etapów – dostaw surowców, produkcji wyrobów budowlanych, etapu procesu budowlanego, etapu użytkowania, rozbiórki oraz utylizacji lub recyklingu materiałów. Głównym celem przeprowadzenia oceny LCA budynku jest ulepszenie projektu i zmniejszenie jego wpływu na środowisko. Jednym z najprostszych sposobów na osiągnięcie tego celu jest wybór materiałów, które charakteryzują się lepszą emisją dwutlenku węgla w całym cyklu życia, np. materiałów pochodzących z recyklingu. Deklaracje EPD dotyczące produktów mogą pomóc projektantom w utrzymaniu obliczeń LCA poniżej limitów określonych w lokalnych przepisach lub certyfikacji środowiskowej budynków, takich jak DGNB, BREEAM i LEED.

 


Dowód sukcesu

Zużycie wody do naszej produkcji jest generalnie pokrywane przez wodę deszczową. Jesteśmy w stanie zmagazynować około 30 000 litrów wody, a ilość wody deszczowej zebranej i ponownie wykorzystanej w naszej produkcji pozwoliła nam zaoszczędzić około 800 000 litrów wody pitnej rocznie.

Ustanowiliśmy system zamkniętej pętli z naszym dostawcą mosiądzu, który odbiera do recyklingu wszystkie wióry mosiężne. Oznacza to, że nasze produkty zawierają średnio około 70% mosiądzu pochodzącego z recyklingu. Inne frakcje odpadów, takie jak różne stopy stalowe, karton, papier, tworzywa sztuczne itp. są przetwarzane przez wieloletniego partnera, który organizuje ich zbiórkę i przetwarzanie. Dzięki dobrej segregacji u źródła w 2021 r. osiągnięto dla tych frakcji wskaźnik recyklingu na poziomie 98,2%. Z pozostałych 1,8% naszych odpadów 1,4% trafia do spalenia, a 0,4% do składowania.

Porównanie starego BROEN BALLOMAX® DN50FP (spoina x spoina) i nowego BROEN FULL FLOW DN50FP (spoina x spoina)

Czy wiesz, że…?

„Dzięki wprowadzeniu zaworów BROEN FULL FLOW masa zaworów BROEN BALLOMAX® zmniejszyła się o ponad 29,1%, a wydajność przepływu wzrosła o 13%. Odpowiada to emisji 2,5 kg CO2 na zawór rocznie”.

​​