Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności ( See below for Polish text)

This internet website is a short introduction to BROEN and all subsidiaries and their activities. We recommend you to read this disclaimer and the privacy policy before using this website. By using this website you accept the terms and conditions set out in this disclaimer and consent to the privacy policy as well.

Copyright
Downloads from this website are accepted for non-commercial and personal use and provided you respect all copyrights, trademarks and other proprietary notices. You are not allowed to use, copy, publish ore distribute contents of this website including the text and images for any use – neither public nor commercial - without prior written permission from BROEN A/S.

Trademarks
The trademarks and logos displayed on this Web site, are trademarks of BROEN A/S and are not allowed to be used without the prior written permission of BROEN A/S.

Communication
Any comments or materials sent to BROEN referring to this website is treated as non-confidential and can  be used freely by BROEN without any limits or payments by BROEN and will be considered our property upon receipt.

Disclaimer
The website of BROEN has been made in accordance with Danish law. Reasonable care is being taken to ensure that the site content is accurate and up-to-date, but BROEN offers no warranties about accuracy, sequence, timeliness or completeness of the content of the website and may discontinue distributing the site without prior notice. The information on this website is for general use.

BROEN disclaims any control over sites linking to BROENs websites. All info on this website is available as read with no warranties – neither expressed nor implied. BROEN is not liable for any loss - direct, indirect, incidental or consequential – from use of the website or any content from it and BROEN will not pay any damages – loss and injury – because of access to or reliance on any content from our website.

BROENs disclaimer and any content of this website is governed only by Danish law – any dispute arising from this legal notice and our privacy policy shall if it cannot be solved otherwise, be decided by Danish courts in Denmark.

This website is owned and published by:

BROEN A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Denmark
Phone: +456471 2095

 

----------------------------------------------

 

Zastrzeżenie prawne

Informacja prawna i zastrzeżenie prawne

W tej witrynie internetowej w przekrojowy sposób zaprezentowano spółkę BROEN, wszystkie jednostki zależne, a także prowadzoną przez te podmioty działalność. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem korzystania z witryny zapoznać się z tym zastrzeżeniem prawnym i polityką ochrony prywatności. Korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zastrzeżenia prawnego i wyrażeniem zgody na postanowienia polityki prywatności.

Prawa autorskie
Użytkownik może pobierać pliki znajdujące się w tej witrynie do użytku niekomercyjnego i osobistego, o ile przestrzega warunków wszystkich not dotyczących praw autorskich i znaków towarowych oraz innych not dotyczących praw własności. Użytkownik nie może używać, kopiować, publikować ani rozpowszechniać treści znajdujących się w tej witrynie, co obejmuje tekst oraz grafiki, w jakimkolwiek celu, czy to do użytku publicznego, czy też komercyjnego, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody BROEN A/S.

Znaki towarowe
Znaki towarowe i logo wyświetlane w tej witrynie stanowią znaki towarowe BROEN A/S i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody BROEN A/S.

Komunikacja
Wszystkie przesyłane do BROEN uwagi lub materiały dotyczące tej witryny są jawne i mogą być swobodnie wykorzystywane przez BROEN bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez konieczności uiszczania przez BROEN płatności z tego tytułu. Takie uwagi i materiały stają się naszą własnością z chwilą ich otrzymania.

Zastrzeżenie prawne
Witryna BROEN została przygotowana zgodnie z przepisami prawa duńskiego. Dokładamy należytej staranności w celu zapewnienia, że treści znajdujące się na stronie są dokładne i aktualne, jednak BROEN nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do dokładności, kolejności, aktualności lub kompletności treści prezentowanych w witrynie i może zakończyć utrzymywanie strony bez uprzedniego powiadomienia. Informacje znajdujące się w tej witrynie są przeznaczone do ogólnego wykorzystania.

BROEN zastrzega, że nie kontroluje w żaden sposób stron odsyłających do witryn BROEN. Wszelkie informacje prezentowane w tej witrynie są udostępniane w takiej formie, w jakiej w niej widnieją, oraz bez jakichkolwiek gwarancji, czy to wyraźnych, czy też dorozumianych. BROEN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to bezpośrednie, pośrednie, uboczne, czy też wynikowe, będące skutkiem korzystania z witryny internetowej lub jakichkolwiek udostępnianych w niej treści. BROEN nie ponosi też żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej za straty lub szkody poniesione w związku z dostępem do treści znajdujących się w naszej witrynie lub uznaniem ich za wiarygodne.

Zastrzeżenie prawne wydane przez BROEN oraz wszelkie treści udostępniane w tej witrynie podlegają wyłącznie prawu duńskiemu. Wszelkie spory wynikające z tej informacji prawnej i naszej polityki prywatności są rozstrzygane, o ile nie można ich rozwiązać w inny sposób, przez sądy duńskie na terenie Danii.

Właścicielem i podmiotem udostępniającym tę witrynę internetową jest:

BROEN A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Dania
Telefon: +456471 2095