Polityka prywatności

Wprowadzenie
BROEN A/S dba o prywatność użytkowników. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w dziedzinie ochrony danych. W naszej polityce prywatności wskazujemy działania, które pozwalają nam złożyć takie zapewnienie, i szczegółowo opisujemy sposób przetwarzania danych osobowych przesyłanych nam przez użytkowników. Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny broen.com i wszystkich innych witryn, których właścicielem jest BROEN A/S.

Uwaga: niniejsza polityka ma zastosowanie do informacji zebranych za pośrednictwem tych witryn, natomiast nie ma ona zastosowania do witryn prowadzonych przez inne przedsiębiorstwa lub organizacje, do których odnośniki znajdują się w naszych witrynach. Niniejsza polityka ma także zastosowanie do informacji zebranych od użytkownika lub jego pracodawcy, jeśli użytkownik jest osobą do kontaktu zatrudnioną przez naszego klienta, dostawcę lub potencjalnego kontrahenta.

Jakie informacje o użytkownikach zbieramy?
Gdy użytkownik kontaktuje się z BROEN A/S za pośrednictwem witryny w celu otrzymania informacji o produktach i usługach lub uzyskania wsparcia, BROEN A/S może poprosić użytkownika o przekazanie spółce osobistych danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj i nazwa firmy. Użytkowników zapisujących się na nasz biuletyn BROEN A/S prosi jedynie o podanie adresu e-mail. Korzystanie z witryny spółki może się także wiązać ze zbieraniem przez BROEN A/S informacji z wykorzystaniem powszechnie stosowanych narzędzi do gromadzenia informacji, takich jak pliki cookie i sygnalizatory sieci Web („Informacje o korzystaniu z witryny”). Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższych sekcjach „Pliki cookie”, „Pliki cookie podmiotów zewnętrznych” i „Śledzenie przez podmioty zewnętrzne”. W przypadku użytkowników będących osobami do kontaktu zatrudnianymi przez naszych klientów, dostawców, potencjalnych kontrahentów lub klientów będących kontrahentami przetwarzane są ich standardowe służbowe dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.) oraz informacje dotyczące ich pracodawców. Informacje te zbieramy bezpośrednio od użytkownika lub od jego pracodawcy. Informacje zbieramy także w czasie wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez BROEN A/S.

Jak wykorzystujemy dane dotyczące użytkowników?
BROEN A/S wykorzystuje zebrane dane osobowe do udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników, zapewniania im wsparcia lub obsługi biuletynów. BROEN A/S może także wykorzystywać zebrane dane w celach marketingowych.

BROEN A/S może na przykład wykorzystywać przekazane przez użytkownika dane w celu skontaktowania się z nim i przeprowadzenia rozmowy na temat produktów i usług, którymi może być on zainteresowany, a także w celu przesyłania użytkownikowi informacji na temat spółki, jej jednostek powiązanych i jej partnerów, takich jak informacje na temat promocji lub wydarzeń. W przypadku użytkowników będących osobami do kontaktu zatrudnianymi przez naszych klientów, dostawców, potencjalnych kontrahentów lub klientów będących kontrahentami, ich dane osobowe są przetwarzane w celu komunikowania się z ich pracodawcą w odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności. Możemy także wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu oferowania jego pracodawcy do sprzedaży naszych produktów i usług. Szanujemy prywatność użytkowników, dlatego mogą oni w każdej chwil powiadomić nas o tym, że nie chcą już otrzymywać naszych biuletynów lub innych wiadomości e-mail. W tym celu powinni się zastosować do instrukcji dotyczących rezygnacji z subskrypcji lub wysłać wiadomość na adres gdpr@broen.com.

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników
Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania oraz udzielenia mu wsparcia odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w skutecznym komunikowaniu się z użytkownikiem i świadczenia na jego rzecz wysokiej jakości usług wsparcia w środowisku online. Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika w celach marketingowych odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w oferowaniu do sprzedaży naszych produktów i usług. W przypadku użytkowników będących osobami do kontaktu zatrudnianymi przez naszych klientów, dostawców, potencjalnych kontrahentów lub klientów będących kontrahentami przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w skutecznym komunikowaniu się z naszymi kontrahentami (przetwarzaniu zamówień).


Udostępnianie i ujawnianie informacji
Dane osobowe użytkownika udostępniamy osobom trzecim jedynie w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności:

Usługodawcy: możemy przekazywać dane osobowe użytkownika spółkom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia działalności gospodarczej, np. w zakresie tworzenia kopii zapasowych oraz inne usługi oferowane w chmurze. Spółki te mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia na naszą rzecz tych usług.

Jednostki zależne, jednostki dominujące lub spółki-siostry: możemy udostępniać dane osobowe i demograficzne dotyczące użytkownika innym spółkom wchodzącym w skład grupy BROEN w tych samych celach, które opisano powyżej w sekcji „Wykorzystywanie zebranych informacji”.

Kontrahenci i jednostki powiązane: niekiedy BROEN A/S współpracuje z innymi spółkami w celu wspólnego świadczenia usług (np. organizowania seminariów internetowych). Możemy udostępniać dane dotyczące użytkownika, które zostały zebrane w związku z wyrażeniem przez użytkownika zainteresowania takimi usługami wobec kontrahentów. BROEN A/S nie udostępnia kontrahentom danych dotyczących użytkownika, chyba że użytkownik w sposób wyraźny wyraził zgodę na takie ich udostępnianie w formularzu rejestracji na wydarzenie. BROEN A/S nie sprawuje kontroli nad procesami wykorzystywania przez naszych kontrahentów zebranych przez nas danych. Sposób wykorzystywania przez nich tych informacji jest zgodny z postanowieniami ich własnych polityk prywatności.

Inne podmioty zewnętrzne: w przypadku uzyskania uprzedniej zgody użytkownika możemy także ujawniać jego dane osobowe dowolnym podmiotom zewnętrznym.

Zastrzeżenie prawne BROEN A/S zastrzega sobie prawo do wykorzystywania lub ujawniania przekazanych informacji, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli spółka ma uzasadnione przekonanie, by sądzić, że ich wykorzystanie lub ujawnienie jest niezbędne do ochrony jej praw lub spełnienia wymogów postępowania sądowego, orzeczenia sądowego lub procedury prawnej. Jeśli BROEN A/S uczestniczy w połączeniu, nabyciu lub sprzedaży wszystkich składników swojego przedsiębiorstwa lub ich części, użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości e-mail lub z wykorzystaniem dobrze widocznej informacji w naszej witrynie internetowej o każdej zmianie właściciela lub sposobów wykorzystywania jego danych osobowych, a także o wszystkich możliwościach wyboru przysługujących mu w odniesieniu do jego danych osobowych.

Międzynarodowe przekazywanie informacji Jeśli BROEN A/S korzysta z usług usługodawców lub kontrahentów mających siedzibę w tak zwanym państwie trzecim poza UE/EOG, zapewnimy, że dane użytkownika będą przekazywane jedynie wówczas, gdy przepisy obowiązujące w państwie trzecim dają gwarancję odpowiedniego poziomu ochrony danych i praw użytkownika.

Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo żądania przekazania mu kopii posiadanych przez nas informacji na jego temat. W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania, zaktualizowania lub usunięcia jego danych osobowych, które są przez nas przetwarzane. Użytkownik może się do nas zwrócić o usunięcie jego danych osobowych z dowolnego forum. W tym celu musi wysłać wiadomość na adres gdpr@broen.com lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +45 64 71 20 95. BROEN A/S przekaże takie żądania również tym podmiotom, którym udostępniliśmy te informacje. Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia ich wykorzystywania, a także prawo do otrzymania i przesłania swoich danych innym spółkom (przenoszenie). Użytkownik ma ponadto prawo wnoszenia do organu nadzorczego skarg dotyczących przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?
Informacje dotyczące użytkownika są przez nas zatrzymywane przez cały okres aktywności jego konta lub jeśli jest to konieczne do świadczenia usług na rzecz użytkownika. Informacje dotyczące użytkownika są przez nas zatrzymywane i wykorzystywane w razie potrzeby w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania postanowień zawartych przez nas umów. W przypadku użytkowników będących osobami do kontaktu zatrudnianymi przez naszych klientów, dostawców lub potencjalnych kontrahentów, ich dane osobowe są przez nas zatrzymywane przez cały okres trwania stosunków handlowych z ich pracodawcami lub przez cały okres pełnienia przez użytkowników funkcji osób do kontaktu w strukturach przedsiębiorstwa takich klientów lub dostawców. Jeśli zrezygnujemy z utrzymywania stosunków handlowych z naszym klientem lub dostawcą, u których użytkownik pełni funkcję osoby do kontaktu, możemy przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych po zakończeniu utrzymywania przez nas stosunków z jego pracodawcą.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika ma dla nas duże znaczenie. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów, aby zapewnić ochronę otrzymywanych przez nas danych osobowych, zarówno w trakcie ich przekazywania, jak i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji przez internet ani żadna metoda przechowywania na nośnikach elektronicznych nie jest jednak w 100% bezpieczna. W związku z tym nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych BROEN A/S informuje o tym fakcie administratora bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu takiego naruszenia.

Pliki cookie
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika w celu gromadzenia danych. W naszej witrynie używamy plików cookie, dlatego możemy zapewnić jej szybsze i lepsze działanie. Nie wiążemy informacji przechowywanych w plikach cookie z żadnymi danymi osobowymi podawanymi przez użytkownika w trakcie korzystania z naszej strony.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na stosowanie plików cookie, może nadal korzystać z naszej strony, ale w takim przypadku możliwość wykorzystywania niektórych jej funkcjonalności, np. w zakresie konkursów lub ankiet, będzie ograniczona.

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych
Do zbierania anonimowych danych na temat korzystania z naszej strony używamy narzędzi w rodzaju Google Analytics, które zapewniają użytkownikom wyższy komfort jej obsługi. Zbierane informacje dotyczą adresów protokołów internetowych (IP), rodzaju przeglądarki, usługodawcy internetowego, strony odsyłającej/strony, na którą przechodzi użytkownik, systemu operacyjnego, znacznika daty/czasu i danych w zakresie analizy kliknięć. Używamy tych informacji, za pomocą których nie można zidentyfikować poszczególnych użytkowników, do analizowania trendów, administrowania stroną, śledzenia zachowań użytkowników na stronie i zbierania informacji demograficznych na temat bazy naszych użytkowników w ujęciu ogólnym. Wykorzystywanie plików cookie przez naszych partnerów, jednostki powiązane, przedsiębiorstwo oferujące narzędzia do śledzenia i usługodawców nie jest objęte naszą polityką prywatności. Nie mamy dostępu do tych plików cookie ani nie sprawujemy nad nimi kontroli. Nasi partnerzy, jednostki powiązane, przedsiębiorstwo oferujące narzędzia do śledzenia i usługodawcy mogą wykorzystywać pliki cookie identyfikatorów sesji, aby ułatwiać użytkownikom poruszanie się po naszej stronie.