O BROEN

Jakość

1. POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - OGÓLNIE.

 • Jakość jako cel BROEN musi być realizowana poprzez utrzymanie i ciągły rozwój systemu zarządzania jakością, który obejmuje wszystkie funkcje, działy i pracowników, aż po świadomość wartości koncepcji jakościowej dla klienta.
 • Działania związane z zarządzaniem jakością produktów są międzyorganizacyjnymi staraniami wszystkich pracowników dla wspólnego celu.
 • Wszelkie błędy popełnione w dowolnym miejscu firmy są niepożądane. Wszystkie zasoby firmy skoncentrowane na zarządzaniu jakością muszą być zarządzane w taki sposób, aby koncertowały się na zapobieganiu błędom – widzianym z ogólnego punktu widzenia kosztów.

2. PRODUKCJA

 • Produkcja komponentów BROEN i gotowych produktów musi opierać się na jasnych i szczegółowo opisanych wymaganiach, które są widzialne, operacyjne i osiągalne dla wszystkich zaangażowanych w proces pracowników.
 • Pracownicy BROEN dzięki zastosowanym szkoleniom i instrukcjom powinni być w stanie wpływać na własny proces pracy w celu osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu jakości.
 • Urządzenia produkcyjne muszą być utrzymane w stanie, który zapewnia, że efekt procesu produkcyjnego będzie zgodny każdorazowo z wymogami technicznymi.

3. R&D

Nowe produkty BROEN muszą być projektowane i opracowywane w kontrolowanej i skoordynowanej współpracy z klientem oraz zgodnie z innymi wytycznymi funkcjonalnymi. W wyniku tego wprowadzany na rynek produkt podkreślać ma zdolność firmy do spełniania oczekiwań klienta w odniesieniu do funkcjonalności, niezawodności i zgodności ze standardami stanowiącymi podstawę odbioru produktu przez inwestora.

 

4. SPRZEDAŻ I MARKETINGG 

 • BROEN zawsze musi być w stanie zaoferować faktyczny opis zastosowań i ograniczeń produktów oraz doradzić klientowi w zakresie doboru produktu.
 • Codzienny kontakt BROEN z klientami powinien być kontrolowany i koordynowany, w celu upewnienia klientów o przestrzeganiu wszystkich zapisów zawartych umów.

5. JAKOŚĆ

 • System zarządzania jakością BROEN musi spełniać i utrzymywać podstawowe wymagania dotyczące jakości produktów , opisane w odpowiednich specyfikacjach, a wszyscy pracownicy muszą mieć możliwość osiągnięcia pożądanej jakości poprzez stosowanie ustalonych procedur i instrukcji.
 • System zarządzania jakością firmy BROEN musi ponadto mieć taką naturę, aby ujawnione błędy w dowolnym miejscu organizacji były analizowane, a środki poprawiające jakość w sposób ciągły były skuteczne, możliwe do zapewniania i wdrożenia.
 • System zarządzania jakości BROEN musi być zgodny z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych w wymaganych przypadkach.

6. LOGISTYKA

 • Zakupy BROEN będą dokonywane zgodnie z zasadą Just-In-Time każdorazowo, kiedy jest to korzystne finansowo, tak aby posiadany kapitał był jak najniższy. Polityka ta stwarza warunki dla bliskiej i długoterminowej współpracy z ograniczoną liczbą dostawców. Ułatwia to szybkie i proste wyjaśnienie wymagań jakościowych BROEN w odniesieniu do dostaw i potencjalnych problemów z jakością.
 • Celem uzyskania wysokiej jakości usług dostaw i wysokiego wskaźnika dostaw (zasada wzajemnej pomocy), jak również poprawy wydajności planowania i zabezpieczenia płynności produkcji, BROEN będzie utrzymywać i rozwijać bliskie kontakty z dostawcami w odniesieniu do obsługi zamówień standardowych produktów.

 

 Assens, 12 marca 2018 r

ISO9001:2015